Hatályos: 2019. 10. 18.-től

  1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelési elveket.

A Harmónia Labor (www.harmonialabor.hu) és jelen szabályzatban nevesített tagjai: Énteremtő (www.enteremto.hu), Nóra Asztrológia (www.noraasztrologia.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kapczár Nóra egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 54213405

Adószám: 55519247-1-41

Székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 20.

E-mail cím: bekesmegegyezes@gmail.com

Weboldalak: www.harmonialabor.hu, www.enteremto.hu, www.noraasztrologia.hu

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége: www.harmonialabor.hu/adatvedelmi-szabalyzat, www.enteremto.hu/adatvedelemi-szabalyzat, www.noraasztrológia.hu/adatvedelmi-szabalyzat.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a tőle telhető technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

  • Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönvről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását, az ügyfelei pedig a honlapon megadott önkéntes hozzájárulással fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

2. Definíciók

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatok feldolgozását végzi;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

3.  Alapelvek

A személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárulását adta az egy vagy több konkrét célból történő adatkezeléshez, valamint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten, vagy jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében használja fel. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés ideje arányban áll és megfelel az adatkezelés céljának. Minden olyan esetben, ahol a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatkezelési céltól eltérően kívánja felhasználni, az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja és előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználást az Érintett megtiltsa, visszautasítsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel, az adatok helytelenségéből eredő esetleges károkét az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

A 16. év alatti Érintettek személyes adatainak esetén, az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy (a 16 év alatti Érintett felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú) jogosultságát, illetve nyilatkozatát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a hozzájáruló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az adatfeldolgozási tevékenységen kívül, az Érintett beazonosítására alkalmas formában, Harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha jogszabályi előírás miatt ez szükségessé válik.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és rendszereket úgy választja meg, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtsanak, hogy azok biztosítsák a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, biztonságát, megakadályozzák azok elvesztését, megsemmisülését, valamint a jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, terjesztését, ami az adatkezeléss. Az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

4. Kezelt személyes adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

Weboldal látogatása

Cookie-k (Sütik)

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakat, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak alkalmazzák a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldalak információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják az adott oldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel az Adatkezelő. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről.

Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /Adatvédelem menüpontban érhetőek el. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél küldése

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a vezetéknév, keresztnév és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a feliratkozó nem iratkozik le a hírlevélről, vagy adatainak törlését az Érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy link biztosítja, az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a hírlevél feliratkozáskor adott önkéntes hozzájárulás.

Értesítés kérése szolgáltatások indulási időpontjáról

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapokon lehetőséget biztosít arra, hogy egy éppen nem elérhető programok vagy szolgáltatások elérhetőségéről e-mail-ben tájékoztatást küldjön. A feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a feliratkozó nem iratkozik le a tájékoztatásról, vagy adatainak törlését nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden levélben egy link biztosítja, az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozáskor adott önkéntes hozzájárulás.

Visszahívás kérése

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapjain lehetőséget biztosít visszahívás kérésre az ezen űrlapokon megadott telefonszámon. A visszahívás kérésben a név és telefonszám megadása kötelező, ami elengedhetetlen a visszahíváshoz. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a visszahívás meg nem történik. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a visszahívás kérésekor adott önkéntes hozzájárulás.

Időpontfoglalás

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapokon lehetőséget biztosít arra, hogy az elérhető szolgáltatások kapcsán a látogató konzultációs időpontot foglalhasson. Az időpontfoglaláshoz a név, telefonszám és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen a kapcsolattartáshoz, és az időponttal, találkozóval kapcsolatos információk és üzenetek kézbesítéséhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a látogató nem iratkozik le a tájékoztatásról, vagy adatainak törlését nem kéri. A levelek küldésének megszüntetését, valamint az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozáskor adott önkéntes hozzájárulás.

Jelentkezési Űrlap

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások esetén jelentkezési űrlapon veszi fel a szolgáltatást igénybe vevők adatait. Számukra a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információkat, valamint újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A jelentkezési űrlapon a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a feliratkozó nem iratkozik le a hírlevélről, vagy adatainak törlését az Érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy link biztosítja, az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatásra történő jelentkezéskor adott önkéntes hozzájárulás.

Ajándékutalvány igénylési űrlap

Az Adatkezelő ajándékutalvány igénylése esetén űrlapon veszi fel a szolgáltatást igénybe vevők adatait. Számukra a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információkat, valamint újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A jelentkezési űrlapon a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig a feliratkozó nem iratkozik le a hírlevélről, vagy adatainak törlését az Érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy link biztosítja, az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: az ajándékutalvány igénylésekor adott önkéntes hozzájárulás.

Számla kiállítása

A szolgáltatás ellenértékéről szóló számla kiállítása az űrlapokon megadott adatok alapján történik. Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Kezelt adatok: számlázási név és számlázási cím. A kiállított számlákat a hatályos jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Az adatkezelés jogalapja: a hatályos számviteli jogszabályok

Regisztráció

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások esetén előírhat regisztrációs folyamatot annak érdekében, hogy az Érintett egyedi tartalmakhoz, információhoz férjen hozzá. Számukra a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információkat, valamint újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket is kézbesíthet. A regisztrációs űrlapon a név/azonosító, e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez. Az adatok kezelése addig történik, ameddig adatainak törlését az Érintett nem kéri. Az adatok törlését a honlapon szereplő e-mail címen lehet kérni. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatkezelés jogalapja: a regisztrációs folyamatban adott önkéntes hozzájárulás.

Fogyasztóvédelmi panaszok

A kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím. Megőrzési idő: a hatályos jogszabály alapján 5 év. Az adatkezelés jogalapja: a hatályos fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltak.

5. Adatokat megismerők, és adatfeldolgozók közreműködése

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Székhely: 1122 Gaál József út 24.

Weblap: www.tarhelypark.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a honlap tárhelyének biztosításában. Személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Cégnév: WordPress Magyarország

Weblap: https/hu.wordpress.org/ és https://wphu.org/adatvedelem

A cég közreműködik a honlap tartalomkezelésében. Személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Weblap: www.szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik online számlakiállítás technikai biztosításában. Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu. Személyes adatok megismerésére nem jogosult.

6. Az Érintett jogai

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott további hozzájárulását visszavonni, Hírlevelek esetén a levél alján található leiratkozási linken és/vagy egyéb esetben a honlapon szereplő e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásával a személyes adatok a rendszerekből törlésre kerülnek, kivéve, ha azokat jogszabályi kötelezettség miatt, vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelni szükséges.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez és tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, felügyeleti hatósághoz címzett panasszal élhet.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási adatok megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatásra vonatkozó – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.

Az ilyen jellegű igényeket az Adatkezelő a honlapon szereplő e-mailben fogadja, és az Érintett azonosítását követően (mely során szükség lehet személyes adatok megadására) e-mailben juttatja el a kért információkat. Kérjük, hogy a az Érintett a kérelemben jelölje meg, hogy milyen adatokhoz, információhoz kér hozzáférést.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a Felek között létrejött szerződés rögzíti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Érintett kérésére a valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbíteni köteles.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja annak pontosságát addig, amíg a pontos adat megállapítható, vagy ha az adatkezelés jogellenes, de bármely okból nem törölhető. A felhasználás korlátozása esetén az adatok csak tárolhatók, egyéb felhasználásuk csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogszabályi előírás, vagy jogos érdekek miatt történhet.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, korlátozásról, a korlátozás feloldásáról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a tiltakozás a személyes adatok közvetlen üzleti célra történő felhasználása ellen – ideértve a profilalkotást is – történik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – jogszabályban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő az adatokat automatizált módon más adatkezelő számára továbbítsa, ha ehhez az Érintett önkéntes hozzájárulása megtörtént, és ha ez technikailag megvalósítható.

Az Érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideérte a profilalkotást is), amely az Érintettre nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek védelme érdekében, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő, vagy az Érintett önkéntes hozzájárulása korábban megtörtént.

7. Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1530 Budapest, Pf.:5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

2 hozzászólás

HANGUTAZÁS – after-work RELAX | Harmónia Labor · 2023.02.09. – 00:04

[…] *Adatkezelési Szabályzat […]

HANGUTAZÁS – STARTOLJ EL Te is az ÚJ Évkör indulásával! | Harmónia Labor · 2023.02.09. – 13:38

[…] *Adatkezelési Szabályzat […]